Az MTA Természettudományi Kutatóközpont (TTK) keretein belül a Műszercentrum integrálja a szerkezetkutatásra alkalmas nagy teljesítőképességű nagyműszereket. Az integráció révén komplex, több módszer egyidejű alkalmazását igénylő problémák kezelésére is lehetőség van.

A Műszercentrumon belül három kutató laboratórium működik:

 • NMR Kutató Laboratórium
 • MS Metabolomika Kutató Laboratórium
 • Kémiai Krisztallográfia Kutató Laboratórium

A Műszercentrum műszerorientált kutató laboratóriumai magas színvonalú kutatási tevékenységet folytatnak, mely az MTA TTK-n belüli, illetve külső hazai és nemzetközi kutatócsoportokkal fennálló együttműködéseken alapul. Emellett másodlagosan a Műszercentrum nagyműszerein külső ipari megrendelők számára is végeznek méréseket.

A meglévő kutatási infrastruktúra

A Műszercentrum szerkezetkutatási műszeregyüttese oldat- és szilárd fázisú vizsgálatokra is alkalmas NMR spektrométereket, folyadékkromatográffal összekapcsolt nagy érzékenységű tandem tömegspektrométereket, illetve nagyfelbontású, molekula- és kristályszerkezet meghatározásra alkalmas egykristály-röntgendiffraktométert foglal magába. A nagy teljesítőképességű műszeregyüttes, az azt működtető tapasztalt munkatársak, valamint a Műszercentrumhoz szervesen kapcsolódó nemzetközileg is elismert kutatócsoportok együtt biztosítják a magas színvonalú működést.

A Műszercentrum jelentősége a tudományos kutatás és fejlesztés, illetve a felsőoktatás számára

A hazai kutatási infrastruktúrák jellemzője a szétforgácsolódó, elszórt kutatási kapacitások megléte. Az MTA TTK Műszercentrum ezzel ellentétben egy olyan integrált kutatási kompetencia központként jelenik meg a hazai kutatási infrastruktúrák között, mely képes átfogó módon nyújtani azokat a magas színvonalú szerkezeti kémiai vizsgálatokat, melyek a preparatív kémia, a komplexkémia és az anyagtudomány számos területéhez nélkülözhetetlenek. Az MTA TTK, mint anyaintézmény ilyen célú kiszolgálásán túl, a Műszercentrum a partnerintézményei és ipari kapcsolatai révén, országosan is hozzájárul az alapkutatási továbbá a kis- és középvállalkozásokban zajló K+F tevékenységhez. Ezen kívül a legnagyobb budapesti egyetemekkel (ELTE, BME, SE) együttműködve korszerű műszeres hátteret biztosít graduális és posztgraduális oktatáshoz.

 

Hozzáférés külső felhasználók számára

Az MTA TTK anyagi hozzájárulásával, az akadémiai, egyetemi és a nonprofit szférából érkező tudományos feladatok esetén a felhasználók kedvezményes díj ellenében juthatnak hozzá a Műszercentrum szolgáltatásaihoz. Abban az esetben, ha egy feladat ipari vagy piacorientált megbízás része, minden esetben a teljes árat kell megfizetni.

A Műszercentrum nagyműszerei

 • Sciex API 2000 Hármas kvadrupól HPLC-MS/MS berendezés rutin feladatok elvégzésére
 • Sciex 3200 Qtrap Kvadrupól/ioncsapda HPLC-MS/MS készülék szerkezetazonosításra, mennyiségi meghatározásra
 • Sciex 6500 Qtrap Nagy érzékenységű kvadrupól/ioncsapda HPLC-MS/MS készülék szerkezetazonosításra, mennyiségi meghatározásra
 • 600 MHz Varian NMR System Keskenyfuratú NMR készülék, nagyfelbontású folyadék és szilárd fázisú mérésekhez
 • 400 MHz Varian NMR System Keskenyfuratú NMR készülék, nagyfelbontású folyadék és szilárd fázisú mérésekhez
 • Rigaku R-Axis Rapid II Egykristály-röntgendiffraktométer atomi felbontású szerkezet meghatározáshoz

 

Szolgáltatások

 • Oldat- és szilárd fázisú NMR szerkezetvizsgálat
 • Tömegspektrometriás összegképlet-igazolás, szerkezetazonosítás, kvantitatív vizsgálatok, szakmai tanácsadás
 • Gyógyszermolekulák és metabolitjaik minőségi és mennyiségi meghatározása tömegspektrometriával, szennyezésprofil vizsgálat
 • Szerves, fémorganikus és komplex kismolekulás vegyületek egykristály-röntgendiffraciós szerkezetmeghatározása
 • Oxigén vagy nedvesség érzékeny anyagok molekula- és kristályszerkezetének meghatározása.
 • Polimorfok szerkezetvizsgálata
 • Gyógyszerhatóanyagok abszolút konfigurációjának meghatározása